Slätthög

Lantmätare Peter Hamnels geometriska avmätning av Slätthög prästgårds ägor i september 1696.
Källa: Lantmäteriet, Historiska kartor.

Slätthögs kyrka
Kyrkan uppfördes 1841-1842 i nyklassisistisk stil och blev rejält tilltagen i och med att den kom att dimensioneras för 1278 gudstjänstdeltagare. Principen var nämligen att 2/3 av socknens befolkning skulle beredas plats i kyrkan och 1831 uppgick invånarantalet till 1772 st. Socknen befann sig då i ett skede med en kraftig befolkningstillväxt och när kyrkan stod klar hade invånarantalet stigit till 2057 och 1865 noterades rekordsiffran 2485 ! Den nya kyrkan, som bärs upp av c:a 1700 kubikmeter sten har måtten 18×50 meter och med ett 33 meter högt torn. Kyrkan invigdes den 19/8 1855 av biskop Christoffer Isak Heurlin och sedan 1983 firar församlingen till minne därav sin gångedag den 3:e söndagen i augusti.
Informationen är 2014-05-06 hämtad från hemsidan www.slatthog.com

Senaste nytt

Slätthögs prästgård i början av 1900-talet.
Prästgården lär ha byggts på bara ett par månader och stod färdig i juni 1845. Yttermåtten är 25 x 10 meter. 5 år efter att byggnaden stod färdig rödfärgades densamma och 1859 försågs den med tegeltak.   

Artikel i ”Post- och inrikes tidningar” den 22 juli 1846.

Kyrkligt minne från Slätthögs församling, 1914.
Denna typen av tavlor finns nog från varje församling i landet. På dessa tavlor kan man se, förutom prästerskapet  i närområdet, fotografier på församlingskyrkan och prästgården. I övre radens mitt kan vi här se kyrkoherde Sven Aron Hallberg.

Distinktionskorpralen Johannes Ek som gratialist framför sitt hem på Hultet, Grönabergs rote.

På fotografiet, som är taget omkring år 1909, ser vi Klasentorp Södergård.

Stugan Kristineberg under Hössjö Norregård.
Fotografiet är taget omkring 1920.

Missionshuset i Bästerna på 1910-talet.
Byggnaden finns fortfarande kvar men är nu fritidsbostad.

I Moheda pastorats kyrkoarkiv finns ”KARTA över KYRKOGÅRDEN I SLÄTTHÖG upprättad år 1926 av A. W. Fröberg” med skalmått 1:400.

Missionshuset i Berg.
Fotograf: Einar Petersson (Estvall), Moheda, 1935.

I tidningen Såningsmannen kunde man i november 1938 läsa följande artikel av signaturen ”J. n.”:
Egendomlig smålandsstuga
”Brostugan vid Föreberg ligger utmed allmänna vägen Moheda – Gällaryd i Slätthögs socken av Kronobergs län. Ifråga om byggnadssättet har Brostugan icke någon motsvarighet i Småland, ty väggarna bestå av små block eller spån.
Stugan har ursprungligen stått vid Arnhult i Slätthög. För cirka en 80 år tillbaka flyttades den till den plats, där den nu står. Stugan har ända tills för litet sedan varit bebodd.”

Här följer Ann-Mari Nilssons berättelse om Concordia Johannesson som var den sista att bo i brostugan.
Ett varmt tack till Ann-Mari som låter oss ta del av denna historia.

”Concordias historia
I november 1866 flyttade Jon Magnus Johannesson och Concordia Carolina till Brostugan i Föreberg. De kom närmast från Arnhult men härstammade från Värnamo socken.

Brostugan var en backstuga belägen vid Bankeån. Väggarna var av spån, och taket var täckt av torv. Inne i stugan fanns ett enda rum som också fick fungera som kök. Stugan låg helt nära vägen och ån. Brunn saknades, det var åvatten som gällde. Två små uthus fanns, en vedbod och ett fähus. I det sistnämnda fanns en ko och sex får. Jon försörjde familjen som gårdfarihandlare. Han drog omkring med en kärra lastad med varor. Han kallades Förebergs knalle och Brostugan kallades Knallens.

När Concordia med make och sonen Carl August flyttade till Föreberg fick de som närmaste granne soldaten Jonas Persson Rydell. Alldeles bredvid Rydells bodde gratialisten Christoffer Persson Apell med familj.

På andra sidan Brostugan låg Förebergs manufakturverk ägt av Anders Petersson men arrenderat av smeden Hans Fredrik Holm.

Nära grannar var också Gustaf Gustafsson och kyrkvärden Nils Peter Johansson. Den senares son Göran Nilsson blev så småningom handelman i Föreberg. På denna tid bodde det många människor i Föreberg. Det var inhyses fattighjon, backstugusittare, torpare, pigor och drängar och en och annan storbonde. Till och med ett barnhusbarn från Stockholm hade placerats i Föreberg på kyrkvärdens gård.

Concordia i brostugan hade det inte lätt. Jon och hon var fattiga, och de stod längst ner på samhällsstegen. Till råga på allt var det nödår med missväxt och svält. Mitt i allt detta födde Concordia tvillingar 1868. Under åren som följde föddes ytterligare fem barn i familjen. År 1881 födde Concordia sitt tionde barn och då med hjälp av barnmorskan Anna Kajsa Johansson. Denna hade flyttat till Föreberg året innan, och hon var den första kvinnan i byn med en yrkesutbildning. Hon hade fått sin utbildning i Stockholm och senare gift sig med Frans Johan Svensson. Han dog redan 1889 och lämnade henne ensam med sju barn, alla under 10 år gamla.
Concordia strävade på med sitt liv och två dagar före julafton 1882 födde hon sitt elfte och sista barn.

Liksom så många andra kvinnor vid denna tid hade Concordia under hela sitt vuxna liv varit gravid och eller ammat sitt senaste barn. Hon var nu 44 år gammal, sex av hennes elva barn var döda och sorg, fattigdom och umbäranden hade satt sina spår. Och livet skulle fortsätta att vara svårt för Concordia.

Dottern Emilia Kristina dog 1894. Hon hade tjänst som piga på en gård och blev enligt dödboken sönderskuren i ett hackelseverk. Maken Jon Magnus dog 1897 och sonen Gustaf Adolf fick barnförlamning och dog 1912.

Concordia bodde i Brostugan till sin död 1928. Hon var då nästan 90 år gammal. Det sades att kakorna som bakats till hennes 90-årskalas istället bjöds till begravningskaffet.

Tre av hennes elva barn överlevde henne. Dottern Amanda Maria dog 1937, sonen Carl August 1939 och sonen Anders Magnus 1961.

Efter att Concordia dött bodde det aldrig mer någon i Brostugan, den fick förfalla och idag finns ingenting kvar av det lilla huset.”

Parti från Åboda.

Affären i Föreberg.

Smålandsgummor i Slätthög på väg till kalas.
Fotografiet är taget av Levander-Larsson omkring 1930 och finns i Folklivsarkivet i Lund.

Foto av en milsten av järn, med röse. Text ” 1/4 MIL.” 600 m VNV om Slätthögs kyrka. 1,5 m NÖ om vägen. 3 m SÖ om avtagsväg till torp. Vägen Moheda – Värnamo. Källa: Kronobergs läns väginventering 1943.
Fotografiet tillhörigt Kulturparken Småland/Smålands Museum.

En vacker veranda med snickarglädje i Hössjö.
Fotografiet finns på Kronobergs lantbruksmuseum, Hjärtenholm.

Karl Nilsson på Backen

Kulla skola, Slätthögs socken.
Folkskolläraren heter Erik Strandberg.
Foto: Leif Wirén, Holsbybrunn, 1951.
Tack till Ann-Mari Nilsson, Hjortsberga, som har skänkt fotografierna till föreningen i augusti 2019.

Einer Eck kallas för socknens ”siste riktige svenskamerikan”. Han emigrerade till USA på 1920-talet. Där blev han en framgångsrik företagare inom möbelbranschen. Han dog i Florida 2002, i en ålder av 99 år. 
På fotografiet står Einer Eck framför sin farm i Indiana, USA.

Sallie Johannesson (1898-1994) från Bästerna Södregård pausar upp från arbetet med att hässja hö. 
Fotograf: Håkan Uragård, 1970.
Tack till Håkan för att vi får använda fotografiet på din mormor!

Emil Andersson (1876-1972), Tolestorp, 1971.
Tack till Emils barnbarn Karin Andersson som har lånat ut bilden till föreningen i augusti 2019.

Utvandrarmonument vid Slätthögs kyrka, invigt den 18 augusti 1996.
Texten lyder enligt följande:
TILL MINNE AV SLÄTTHÖGSBOR SOM UTVANDRAT.
MINNESSTEN SKÄNKT AV USA-EMIGRANTEN EINER ECK BÖRDIG FRÅN ÅBODA.
REST 1996.
Foto: Börje Fransson.

Den 28 juni 2009 firades 300-årsminnet av Slaget vid Poltava. Firandet, som skedde vid Slätthögs kyrka, leddes av komminister Christian Braw och kyrkoherde Daniel Sjöö. Smålands karoliner gjorde dagen minnesvärd för alla deltagare, varav flera hade deltagit i en studiecirkel om den historiska händelsen.
Foto: Christer Nielsen

Calles Chopperdelar. På bilden ser vi Calle Carlsson som startade företaget 1975 i sin fars ladugård. 1978 byggde han egen verkstad som sedan dess har blivit om- och tillbyggd flera gånger. 2012 tillbyggdes utställningshall och nostalgi-mack. Entrén till macken syns på bilden.
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Foto: Christer Nielsen

Slätthög kyrkas unika Wahlberg-Schwan-orgel invigdes i Växjö domkyrka 1779.
100 år senare flyttades orgeln till Slätthögs kyrka då domkyrkan skulle ha plats för en ny orgel – domkyrkans orgelfasad stannande dock kvar i Växjö.
2011-2012 renoverades orgeln och HÄR kan ni, i bifogad PDF-fil, se ett bildspel på resultatet.
Foto: Christer Nielsen, 2014-11-11.

Få hembygdsforskare i landet kan mäta sig med Börje Fransson. Börje utsågs till hedersmedlem i Norra Allbo Hembygdsförening den 22 mars 2015. Motiveringen lyder: ”Börje har under flera decennier varit en fantastisk resurs när det gäller att dokumentera bygden. Han har stått bakom dokumentationen av Slätthögs socken på ett som är få socknar förunnat i landet! Men han har dokumenterat så mycket mer – idrottsrörelser, personer, föreningsliv och företag m.m. Börje har även varit en stor tillgång med sina välskrivna artiklar i Värendsbygder genom åren.”
Foto: Steve Anderson (vid Flickebacken i Slätthögs socken).

Bästerna Uppbördsgård. 
Den gamla parstugan är i behov av renovering men skönheten i dess form går inte att ta miste på.
Foto: Christer Nielsen, 2019-07-22.