Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta måndagen den 3 juni kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Midsommarfirande på hembygdsgården
7. Äldre tryckpress inkl. blytyper och ställ i läsesal
8. Förslag till ny protokollsmall
9. Utskick och publicering av protokoll
10. Lägesrapport – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
11. Filmserie om ”Gamla Alvesta”
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande