Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta måndagen den 6 maj kl. 18.00.

Förslag till dagordning, konstituerande styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Presentation av styrelsen
5. Styrelsen konstituerar sig genom att utse:
– Vice ordförande
– Kassör
– Sekreterare
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
– Ev. arbetsutskott
6. Ordförande och kassör godkänns att var för sig teckna föreningens firma
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Byte av bank
7. Föreningens bokföring
– Budget, prognos och uppföljning
– Periodisering
– Bankkoppling mellan ekonomisystem och bank
8. Förslag till arbetsgrupper/kommittéer
– Midsommarfirande
– Föreningens 100 års jubileum
– Inventering av föreningens museiföremål
9. Midsommarfirande på hembygdsgården
10. Äldre tryckpress inkl. blytyper och ställ i läsesal
11. Inköp av plastlådor och kontorsmöbler
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande