Medlemmarna i Norra Allbo Hembygdsförening inbjuds till årsstämma söndagen den 7 april 2024 kl. 14.00 i Alvesta, Lillsjögatan 20

Program
Tid: Kl. 14.00-16.00
– 14.00 Årsstämmoförhandlingar
~ 15.00 (efter årsstämman) Föredrag av Per Darell, som kommer att föredra om naturskyddsföreningens arbete

När: 7 april 2024
Plats: Alvesta, Lillsjögatan 20

Efter årsstämmoförhandlingarna välkomnar vi Per Darell från naturskyddsföreningen i Alvesta som kommer att föredra om naturskyddsföreningens arbete. Till detta bjuds på kaffe med tilltugg.

Förslag till dagordning, årstämma

1. Årsstämmans öppnande
2. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av årsstämmofunktionärer:
– Stämmoordförande
– Stämmosekreterare
– En justerare jämte ordföranden justera protokollet
– Två rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av årsredovisning
– Verksamhetsberättelsen
– Bokslut inklusive resultat- och balansräkning
– Föredragning av revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Val av:
– Styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret
– Hälften styrelseledamöter för de två kommande verksamhetsåren
– Ersättare för styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret
– Två revisorer jämte två personliga ersättare för det kommande verksamhetsåret
– Tre ledamöter till valberedning jämte en icke personlig ersättare varav en sammankallande för det kommande verksamhetsåret
– Redaktionskommitté för Värendsbygder varav en sammankallande för de två kommande verksamhetsåren
9. Beslut om medlems- och familjemedlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret och verksamhetsåret
12. Övriga frågor
13. Årsstämman avlutas