Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta onsdagen den 27 mars kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte med verksamhetsplanering

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Köp och försäljning av Riksdagsmannagården, fastigheten Krigaren 1 (Alvesta kommun Dnr KS 2024:00089)
7. Ny lokal till årsstämman 2024
8. Årsstämma 2024
a. Ekonomiskt bokslut med balans- och resultatrapport för 2023
b. Budget och verksamhetsplan för framförliggande räkenskapsår och verksamhetsår
c. Verksamhetsberättelse 2023
d. Förslag att vid årsstämman föreslå
e. Aktivitet
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande