I enlighet med årstämmans beslut § 12, stycke 2 / 2021-06-05 kommer styrelsens protokoll såväl styrande dokument att publiceras och tillgängliggöras på föreningens hemsida. Detta för att såväl föreningens medlemmar som besökare skall få insyn i föreningen men även för att kunna vara delaktiga.

För att se aktuella protokoll samt styrande dokument se följande sida ”Styrelseprotokoll och styrande dokument”

//Styrelsen