Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder per capsulam (utan fysiskt sammanträffande) mellan 2021-01-24 och 2021-02-04

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Redovisning av samtal med Alvesta kommun
7. Presentation och genomgång av föreningens nya hemsida
8. Projekt och gåvobrev – Halmhyddorna på Kronobergshed
9. Hantering av familjemedlemmar och personuppgifter i medlemsregister
10. Försäljning av Värendsbygder 2020
11. Medlemsavgift
12. Att åt för föreningen skaffa Swish
13. Försvunnet arkivmaterial vid inventering av föreningens arkiv
14. Förslag till årsstämman om reviderade stadgar för konsultation
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande