Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta den 7 september kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll
4. Bordlagt ärende från konstituerande styrelsemöte att utse:
– Medlemsansvarig
5. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
6. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
7. Redovisning av samtal med Alvesta kommun
8. Nyttjanderättsavtal – Halmhyddorna på Kronobergshed
9. Medlemskap i Kronobergs Läns hembygdsförbund
10. Försäljning av Värendsbygder i retrobutiken La Boutiqúe Retro
11. Nytt ekonomi- och medlemssystem
12. Öppethållande av föreningens museum, arkiv och läsesal
13. Inventering av föreningens museiföremål
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande