Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta den 7 december kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Förslag till process – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
7. Halmhyddorna på Kronobergshed
8. Samverkan/gemensam aktivitet med Folkets Hus Alvesta
9. Verksamhetsplanering för år 2022
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande