Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta tisdagen den 6 september kl. 18.00.

Förslag till dagordning, konstituerande styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll
4. Presentation av styrelsen
5. Styrelsen konstituerar sig genom att utse:
– Vice ordförande
– Kassör
– Sekreterare
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
– Ev. arbetsutskott
6. Ordförande och kassör godkänns att var för sig teckna föreningens firma
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Skrivelse till Alvesta kommun, kommunstyrelsen – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
7. Samverkan/gemensam aktivitet med Folkets Hus Alvesta
8. Remiss, angående förslag till byggnadsminnesförklaring av läktaren på Virdavallen inom fastigheten Alvesta 13:1 (Länsstyrelsen 432-230-2022)
9. Fråga om höjning av medlemsavgift till följd av ökade kostnader
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande