Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta onsdagen den 6 december kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Utskick av årets Värendsbygder 2023
7. Filmvisning i Alvesta Folkets Hus, ”Kronobergsbönder i samverkan”. Kulturparken Småland och Alvesta kommun
8. Värendsbygder – bildarkiv
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande