Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta den 5 oktober kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Redovisning av samtal med Alvesta kommun
7. Halmhyddorna på Kronobergshed
8. Medlemskap i Kronobergs Läns hembygdsförbund
9. Försäljning av Värendsbygder i retrobutiken La Boutiqúe Retro
10. Nytt ekonomi- och medlemssystem
11. Öppethållande av föreningens museum, arkiv och läsesal
12. Inventering av föreningens museiföremål
13. Samverkan/gemensam aktivitet med Folkets Hus Alvesta
14. Utskick av årets Värendsbygder 2021
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande