Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta tisdagen den 4 oktober kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Bordlagt ärende från konstituerande styrelsemöte att utse:
– Sekreterare
5. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
6. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
7. Skrivelse till Alvesta kommun, kommunstyrelsen – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
8. Historiekväll med bildsvep om Alvesta från förr – nytt tillfälle
9. Fråga om höjning av medlemsavgift till följd av ökade kostnader
10. Utskick av årets Värendsbygder 2022
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande