Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta måndagen den 4 mars kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Planering av medverkande, Filmvisning i Alvesta Folkets Hus, ”Kronobergsbönder i samverkan”. Kulturparken Småland och Alvesta kommun
7. Möblering av kontorsdel i läsesal
8. Planering av midsommarfirande
9. Hantering av tidigare styrelseprotokoll
10. Datum till föreningens årsstämma 2024
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande