Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta onsdagen den 30 november kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Fråga om höjning av medlemsavgift till följd av ökade kostnader
7. Gåva från Lekaryds Byalag
8. Öppethållande av föreningens museum, arkiv och läsesal
9. Inventering av föreningens museiföremål
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande