Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Equmeniakyrkan – Alvesta den 3 november kl 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Bordlagt ärende från konstituerande styrelsemöte att utse:
a. Sekreterare
5. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
6. Rapporter – Redaktionskommittén – Arkivansvarig – Kommunikationssamordnare – Medlemsansvarig
7. Redovisning av samtal med kultur- och fritidsförvaltning Alvesta kommun
8. Presentation och genomgång av föreningens nya hemsida
9. Projekt – Halmhyddorna på Kronobergshed
10. Utskick av årets Värendsbyggder 2020
11. Revidering av föreningens stadgar
12. Öppet hus i samband med Alvesta julskyltning – pågående Corona pandemi
13. Komplement för uteblivna aktiviteter – pågående Corona pandemi
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande