Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta onsdagen den 3 maj kl. 18.00.

Förslag till dagordning, konstituerande styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Presentation av styrelsen
5. Styrelsen konstituerar sig genom att utse:
– Vice ordförande
– Kassör
– Sekreterare
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
– Ev. arbetsutskott
6. Ordförande och kassör godkänns att var för sig teckna föreningens firma
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Fastställande av arbetsgrupp – Inventering av föreningens museiföremål
7. Midsommarfirande på hembygdsgården
8. Familjedag i Alvesta centrum
9. Bankintegration med Visma eEkonomi
10. Försäljning av Värendsbygder – förskottsbetalning
11. Införskaffande av kontorsmöbler till arkiv och läsesal
12. Inköp av Adobe Acrobat Pro
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande