Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta måndagen den 27 mars kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte med verksamhetsplanering

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Skrivelse, angående beslut om byggnadsminnesförklaring av läktaren på Virdavallen inom fastigheten Alvesta 13:1 (Länsstyrelsen 432-230-2022)
7. Remiss, angående förslag till skötselplan och föreskrifter naturreservat Haga (Alvesta kommun 2023-00013)
8. Frågan om nytt datum för årsstämman 2023
9. Årsstämma 2023
a. Ekonomiskt bokslut med balans- och resultatrapport för 2022
b. Budget och verksamhetsplan för framförliggande räkenskapsår och
verksamhetsår
c. Verksamhetsberättelse 2022
d. Förslag att vid årsstämman föreslå
e. Aktivitet
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande