Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta måndagen den 19 juni kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Midsommarfirande på hembygdsgården
7. Införskaffande av kontorsmöbler till arkiv och läsesal
8. Biljetterbjudande från Växjö Lakers
9. Förfrågan från Alvesta kommun, utställning om Alvesta från förr
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande