Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta den 14 mars kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
4. Ekonomisk prognos – från kassören
5. Förslag till process – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
6. Övriga frågor
7. Mötets avslutande