Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Alvesta församlingshem den 13 oktober kl 18.00.

Förslag till dagordning, konstituerande styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Presentation av den nye ordföranden och övriga styrelsen
5. Styrelsen konstituerar sig genom att utse:
– Vice ordförande
– Skattmästare
– Sekreterare
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Ev. arbetsutskott
– Ev. medlemsansvarig
6. Ordförande godkänns att teckna föreningens firma enligt 7 § 6 mom. av stadgarna
7. Sammanträdestider fram till nästa årsmöte 2021
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande

Förslag till dagordning, styrelsemöte med planeringsmöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Ev. arbetsutskott
– Ev. medlemsansvarig
6. Föreningens hemsida
7. Medlemsregister
8. Projekt Kronobergshed – Halmhyddorna
9. Kulturstipendium
10. Norra Allbo Hembygdsförenings verksamhetsplanering
– Verksamhetsplanering 2020-2021 (verksamhetsplan för föregående verksamhetsår saknas)
– Medlemsvård/medlemsutveckling 2020-2021
– Öppen diskussion
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande