Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta den 10 maj kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Förslag till process – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
7. Samverkan/gemensam aktivitet med Folkets Hus Alvesta
8. Årsstämma 2022
a. Ekonomiskt bokslut med balans- och resultatrapport för 2021
b. Budget och verksamhetsplan för framförliggande räkenskapsår och verksamhetsår
c. Verksamhetsberättelse 2021
d. Förslag att vid årsstämman föreslå
e. Aktivitet
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande