Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta onsdagen den 1 februari kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Förslag till höjning av medlemsavgift till följd av ökade kostnader
7. Öppethållande av föreningens museum, arkiv och läsesal
8. Förslag till arbetsgrupp – Inventering av föreningens museiföremål
9. Skrivelse från Alvesta kommun – Ödehusinventering
10. Datum för fortsättning av nya bildvisningar om Alvesta från förr
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande