Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder digitalt via Teams den 30 mars kl 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Redovisning av samtal med Alvesta kommun
7. Lansering av föreningens nya hemsida
8. Nyttjanderättsavtal – Halmhyddorna på Kronobergshed
9. Hantering av familjemedlemmar i medlemsregister
10. Försvunnet arkivmaterial vid inventering av föreningens arkiv
11. Förslag till årsstämman om reviderade stadgar för konsultation
12. Ansökan om registrering av varumärke PRV
13. Midsommarfirande – Riksdagsmannagården 25 juni
14. Berättarfestivalen – Riksdagsmannagården 14 augusti
15. Café i sommar – Riksdagsmannagården
16. Fråga om att offentliggöra föreningens styrelseprotokoll
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande