Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder digitalt via Teams den 27 april kl 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Redovisning av samtal med Alvesta kommun
7. Nyttjanderättsavtal – Halmhyddorna på Kronobergshed
8. Midsommarfirande – Riksdagsmannagården 25 juni
9. Fråga om att offentliggöra föreningens styrelseprotokoll
10. Medlemskap i Kronobergs läns hembygdsförbund
11. Årstämma 2021
a. Ekonomiskt bokslut med balans- och resultatrapport för 2020
b. Budget och verksamhetsplan för framförliggande räkenskapsår och verksamhetsår
c. Verksamhetsberättelse 2020
d. Förslag att vid årsstämman föreslå
e. Tid och plats
f. Aktivitet
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande