Medlemmarna i Norra Allbo Hembygdsförening kallas till årsstämma lördagen den 5 juni 2021 kl. 13.00 vid scenen i Hagaparken, Alvesta.

Med utgångspunkt i att de allmänna restriktionerna kommer att lättas den 1 juni kommer Norra Allbo Hembygdsförening hålla årsstämman.

Program
13.00 Årsstämmoförhandlingar.
Efter årsstämman konstituerande styrelsemöte.

Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer endast stämmoförhandlingarna att äga rum för att minimera smittorisken. Sedvanliga föredrag och aktiviteter samt fika med kaffe kommer således att utgå.

Förslag till dagordning, årstämma

1. Årsstämmans öppnande
2. Fråga om årsstämman har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
6. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera årsstämmoprotokollet
7. Framläggande av styrelsens berättelse inklusive årsredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren
11. Val av ordförande i styrelsen fram till nästa årsstämma
12. Val av hälften av styrelsens ledamöter jämte suppleanter för två år
13. Val av två revisorer jämte två personliga suppleanter för ett år
14. Val av tre ledamöter till valberedning jämte en ej personlig suppleant för ett år
15. Val av sammankallande i valberedningen
16. Val av redaktionskommitté för Värendsbygder
17. Beslut om medlemsavgift och familjemedlemsavgift för kommande verksamhetsår
18. Behandling av förslag från styrelsen
– Reviderade stadgar för beslut
– Fråga om att offentliggöra föreningens styrelseprotokoll
19. Behandling av inkomna motioner och skrivelser
20. Övriga frågor, ordet är fritt
21. Årsstämman avslutas