Medlemmarna i Norra Allbo Hembygdsförening inbjuds till årsstämma söndagen den 16 april 2023 kl. 14.00 i Hjortsberga församlingshem, Hjortsberga.

Program
Tid: Kl. 14.00-16.00
– 14.00 Årsstämmoförhandlingar
~ 15.00 (efter årsstämman) Föredrag av Roland Axelzon, som kommer att visa bilder och berätta om Skoga rote, Hjortsberga

När: 22 maj 2022
Plats: Hjortsberga församlingshem i Hjortsberga

Efter årsstämmoförhandlingarna välkomnar vi den välbekante Roland Axelzon som kommer att visa bilder och berätta om Skoga rote, Hjortsberga. Till detta bjuds på kaffe med tilltugg.

Förslag till dagordning, årstämma

1. Årsstämmans öppnande
2. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av årsstämmofunktionärer:
– stämmoordförande
– stämmosekreterare
– en justerare jämte ordföranden justera protokollet
– två rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av årsredovisning
– Verksamhetsberättelsen
– Bokslut inklusive resultat- och balansräkning
– Föredragning av revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Val av:
– Styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret
– Hälften styrelseledamöter för de två kommande verksamhetsåren
– Ersättare för styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret
– Två revisorer jämte två personliga ersättare för det kommande verksamhetsåret
– Tre ledamöter till valberedning jämte en icke personlig ersättare varav en sammankallande för det kommande verksamhetsåret
– Redaktionskommitté för Värendsbygder varav en sammankallande för de två kommande verksamhetsåren
9. Beslut om medlems- och familjemedlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret och verksamhetsåret
12. Övriga frågor
13. Årsstämman avlutas