Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 3 november 2020

2020-10-27

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Equmeniakyrkan - Alvesta den 3 november kl 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Bordlagt ärende från konstituerande styrelsemöte att utse:
a. Sekreterare
5. Föreningens ekonomi - lägesrapport från kassör
6. Rapporter
- Redaktionskommittén
- Arkivansvarig
- Kommunikationssamordnare
- Medlemsansvarig
7. Redovisning av samtal med kultur- och fritidsförvaltning Alvesta kommun
8. Presentation och genomgång av föreningens nya hemsida
9. Projekt - Halmhyddorna på Kronobergshed
10. Utskick av årets Värendsbyggder 2020
11. Revidering av föreningens stadgar
12. Öppet hus i samband med Alvesta julskyltning - pågående Corona pandemi
13. Komplement för uteblivna aktiviteter - pågående Corona pandemi
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

/Ordförande