Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 13 oktober 2020

2020-09-25

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Alvesta församlingshem den 13 oktober kl 18.00.

Förslag till dagordning, konstituerande styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Presentation av den nye ordföranden och övriga styrelsen
5. Styrelsen konstituerar sig genom att utse:
- Vice ordförande
- Skattmästare
- Sekreterare
- Arkivansvarig
- Kommunikationssamordnare
- Ev. arbetsutskott
- Ev. medlemsansvarig
6. Ordförande godkänns att teckna föreningens firma enligt 7 § 6 mom. av stadgarna
7. Sammanträdestider fram till nästa årsmöte 2021
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande

Förslag till dagordning, styrelsemöte med planeringsmöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi - lägesrapport från kassör
5. Rapporter
- Redaktionskommittén
- Arkivansvarig
- Kommunikationssamordnare
- Ev. arbetsutskott
- Ev. medlemsansvarig
6. Föreningens hemsida
7. Medlemsregister
8. Projekt Kronobergshed - Halmhyddorna
9. Kulturstipendium
10. Norra Allbo Hembygdsförenings verksamhetsplanering
- Verksamhetsplanering 2020-2021 (verksamhetsplan för föregående verksamhetsår saknas)
- Medlemsvård/medlemsutveckling 2020-2021
- Öppen diskussion
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

/Ordförande