Kallelse till årsstämma i Alvesta församlingshem 17 september

1

2020-08-13

Norra Allbo Hembygdsförening håller årsstämma i Alvesta församlingshem torsdag den 17 september klockan 18.00 med stämmoförhandlingar och stipendieutdelning.

1. Årsstämmans öppnande
2. Frågan om årsstämman har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
6. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll
7. Framläggande av styrelsens berättelse inklusive årsredovisning
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Framläggande av revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren
11. Val av ordförande i styrelsen fram till nästa årsstämma
12. Val av hälften av styrelsen, jämte personliga suppleanter för två år
13. Val av två revisorer jämte två personliga suppleanter för ett år
14. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
15. Val av en suppleant i valberedningen
16. Val av redaktionskommitté för Värendsbygder fem ordinarie och en suppleant
17. Beslut om medlemsavgift och familjeavgift för kommande år
18. Behandling av förslag från styrelsen
19. Inkomna motioner
20. Norra Allbo Hembygdsförenings Kulturstipendium för 2019
21. Angående flytt av halmhyddorna på Kronobergshed, projektansvarige informerar
22. Övriga frågor ? ordet fritt
23. Årsstämmans avslutande

/Styrelsen