Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 14 januari 2020

2020-01-06

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 14 januari kl 18.

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående styrelsemötesprotokoll från 2019-11-12
5. Föreningens aktuella ekonomi
6. Värendsbygder, lägesrapport
7. Hur går vi vidare med gamla årgångar av Värendsbygder?
- Digitalisering
- Inventeringslista över bokbeståndet
8. Rapport från arkivansvarige
9. Halmhyddorna på Kronobergshed
10. Vilka skall få styrelsemötesprotokollen?
11. Hemsidan
12. Rapport från Lars Odelgård ang. museiföremål som förvarats på Folkets Hus vind.
13. Flaggning i Alvesta tätort - förfrågan från Alvesta Kommun
14. Öppet Hus aktivitet Första Advent, hur gick det?
15. Ansökningar om kulturstipendier
16. Sjunkande medlemsantal
17. Angående Medlemsavgiften 2021
18. Övriga frågor
- a.
- b.
- c.
19. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte (förslag 2020-02-11)
20. Mötets avslutande

Reservation för eventuella ändringar.

Lars-Thure Bünger
Ordförande