Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 8 oktober 2019

2019-10-01

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 8 oktober kl 18.

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående styrelsemötesprotokoll från möte 2019-09-17 och 2019-08-27
5. Föreningens aktuella ekonomi
6. Hur hanterar vi medlemmar som i år inte betalat medlemsavgiften?
7. Värendsbygder, lägesrapport
8. Hur går vi vidare med gamla årgångar av Värendsbygder?
Digitalisering
Pris på äldre årgångar av Värendsbygder
9. Rapport från arkivansvarige
10. Rapport från gruppen för verksamhetsutveckling
11. Hemsidan
12. Hur hanterar vi de museiföremål som förvaras på Folkets Hus vind?
13. NAH:s bildarkiv. Hur hantera Lars-Erik Ohlsons bildarkiv?
14. Öppet Hus aktivitet i samband med julskyltningen alt. Första Advent?
15. Övriga frågor
a.
b.
c.
16. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte (förslag 2019-11-08)
17. Mötets avslutande

Reservation för eventuella ändringar.

Lars-Thure Bünger
Ordförande