Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 17 september 2019

2019-09-10

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 17 september kl 18.

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående styrelsemötesprotokoll från möte 2019-06-11 och 2019-08-27
5. Angående östra flygelbyggnaden till Riksdagsmannagården
6. Föreningens aktuella ekonomi
7. Hur hanterar vi medlemmar som i år inte betalat medlemsavgiften? 2019-08-27 hade vi 962 medlemmar och av dessa har 930 betalat.
8. Värendsbygder, lägesrapport
9. Hur går vi vidare med gamla årgångar av Värendsbygder
10. Rapport från arkivansvarige samt beslut om inköp och inflyttning av arkivskåp
11. Rapport från gruppen för verksamhetsutveckling med förslag till beslut.
12. Hemsidan
13. Hur hantera frågan om museiföremål tillhörande NAH som slängts samt hur hanterar vi de museiföremål som förvaras på Folkets Hus vind.
14. Halmhyddorna på Kronobergshed
15. Fråga om medlemskap i ?Hela Sverige ska leva!?
16. Övriga frågor
a.
b.
17. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte (förslag 2019-10-08)
18. Mötets avslutande

Reservation för eventuella ändringar.

Lars-Thure Bünger
Ordförande