Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 14 maj 2019

2019-05-07

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 14 maj 2019 kl 18.

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående styrelsemötesprotokoll 2019-04-02
5. Föreningens aktuella ekonomi
6. Inbetalda medlemsavgiften
7. Rapport från arkivansvarige
8. Värendsbygder, lägesrapport
9. Hemsidan, rapport från Bo Levin
10. Ang. östra flygeln till Riksdagsmannagården
11. Planering för midsommarfirandet
12. Hur kan vi utveckla verksamheten
13. Presentationsbroschyr för NAH
14. Halmhyddorna på Kronobergshed
15. Övriga frågor
a.
b.
16. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte (förslag 2019-06-11)
17. Mötets avslutande

Lars-Thure Bünger
Ordförande