Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 2 april 2019

2019-03-25

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Hagagården den 2 april kl 18.

Så har vi då klarat av årsmötet och det är dags för ett upptaktsmöte inför den fortsatta verksam­heten och till detta styrelsemöte kallar vi den här gången samtliga funktionärer i föreningen (styrelse, ersättare, redakt­ionskommitté och valberedning).

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående styrelsemötesprotokoll, konstituerande 2019-03-10. Kompletterande beslut beträffande behörighet att teckna föreningens firma.
5. Föreningens aktuella ekonomi
6. Inbetalda medlemsavgiften. Vilka har ännu inte betalt medlemsavgiften? Ringa eller sända påminnelse?
7. Rapport från arkivansvarige
8. Värendsbygder, lägesrapport
9. Hemsidan
10. Ang. östra annexet till Riksdagsmannagården
11. Verksamhet i övrigt
10. Övriga frågor
a/
b/
c/
11. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte (förslag 2019-05-14)
12. Mötets avslutande

Lars-Thure Bünger
Ordförande